Reklamacje


1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.

2. Towary są objęte gwarancją producenta. W przypadku, kiedy z Produktem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują wskazane autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego Produktu.

3. Niezależnie od gwarancji, gdy zakup dokonywany jest przez Konsumenta, zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością Sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).
4. Niezależnie od uprawnień określonych w ust. 1-3, Klient jest uprawniony do przedstawienia Sprzedawcy reklamacji.
5. Składając reklamacje, po zgłoszeniu Sprzedawcy, Klient powinien dostarczyć towar na Adres sklepu. Do odsyłanego towaru należy przedstawić dowód zakupu. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
6. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny sprzedaży lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
7. W przypadku nieuznania reklamacji Sklep przedstawi stanowisko Klientowi.Prawo odstąpienia od umowy (zwroty)

1. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy na Adres sklepu. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem w/w terminu. Do przesyłki należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz wskazać oczekiwany sposób zwrotu ceny sprzedaży (np. numer konta).

2. W ciągu 14 dni roboczych Sprzedawca dokona sprawdzenia Produktu. Jeżeli produkt spełnia wymagania określone w § 7 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca dokona zwrotu ceny sprzedaży.

3. Wskazane w niniejszym paragrafie prawo odstąpienia dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zgodnie z ustawą przywołaną w ust. 1, możliwości zwrotu nie podlegają produkty stanowiące nagrania audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania.

4. Klient odsyła towar na własny koszt. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.